Aktualności

Walne zebranie

Zarząd Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im.J.U.Niemcewicza przy SGGW

w oparciu o § 25 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia zwołuje               

na dzień 28 maja 2019r. o godz. 14.00

w budynku 23 aula 3

ZWYCZAJNE  WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE

 

  Proponowany porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczący, Sekretarz.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie porządku Zebrania.
 5. Sprawozdanie Zarządu UUTW z działalności za 2018r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej UUTW – sprawozdanie finansowe.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi UUTW.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

      9.1. – przyjęcia sprawozdania Zarządu UUTW,

      9.2. – przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej UUTW.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie Zebrania.

Zapraszamy członków UUTW do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu.

 Uprzejmie przypominamy o posiadaniu legitymacji członkowskiej.

 Zarząd UUTW

Osteoporoza – badania profilaktyczne

Sekretariat UUTW

Od 2 października b.r. sekretariat UUTW będzie czynny:
wtorek, środa, czwartek od godz: 10:00 – 14:00