STATUT STOWARZYSZENIA

URSYNOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

im. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA przy SGGW

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie pod nazwą „Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.);

2/ ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

3/ niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”

§2

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Stowarzyszenie ma prawo ubiegać się o członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach o podobnych celach i charakterze prowadzonej działalności.

4. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4

1. Stowarzyszenie posiada pieczęcie podłużne i okrągłą oraz odznakę organizacyjną.

2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§5

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz osób starszych.

§6

Sfera zadań publicznych realizowanych przez Stowarzyszenie obejmuje zadania w zakresie:

1/ pomocy społecznej dla osób starszych w trudnej sytuacji życiowej,

2/ ochrony i promocji zdrowia,

3/ nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

4/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

5/ ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

6/ promocji i organizacji wolontariatu.

§7

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz osób starszych w wieku przed- i emerytalnym, aktywizujących tą grupę społeczeństwa w działaniach na swoją rzecz i społeczeństwa.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i rekreacyjnej dla osób starszych w celu zachowania i zwiększenia sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej,

2. aktywizację społeczną osób starszych i poprawą jakości życia osób starszych,

3. edukację w zakresie praw człowieka i świadomości obywatelskiej;

4. zwiększenie uczestnictwa członków Stowarzyszenia w programach dotyczących edukacji, kultury, ekologii, integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,

5. włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego,

6. udzielanie pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążenie do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,

7. upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,

8. działania profilaktyczne zapobiegające marginalizacji społecznej osób starszych,

9. działalność informacyjną i wydawniczą.

§9

Dla osiągnięcia celów wymienionych w § 7 Stowarzyszenie prowadzi dla swoich członków i osób wspierających:

1. Wykłady specjalistów z różnych dziedzin.

2. Zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami.

3. Lektoraty języków obcych.

4. Praktyczne zajęcia z zakresy kultury fizycznej.

5. Sekcje i kola zainteresowań.

6. Wycieczki turystyczne i krajoznawcze.

7. Samopomoc koleżeńską członków.

8. Konferencje, seminaria, warsztaty, konsultacje i treningi tematyczne z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich, dziennikarskich, politycznych i gospodarczych.

§10

Stowarzyszenie ma prawo pobierać od swoich członków składki oraz przyjmować dary i ofiary na swoją działalność, w tym także od osób nie będących członkami.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– członków zwyczajnych,

– członków wspierających,

– członków honorowych.

§12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku przedemerytalnym bądź emerytalnym, który pragnie wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków, wpłaci wpisowe oraz będzie opłacać składki członkowskie.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Decyzje o przyjęciu w poczet członków oraz o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

4. Decyzja Zarządu odmawiająca przyjęcia w poczet członków ma charakter decyzji ostatecznej.

§13

1. Osoba prawna, której zakres działania związany jest z celami statutowymi Stowarzyszenia lub która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc, może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, a także nie mają głosu stanowiącego.

3. Decyzje o nadaniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§14

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia lub działalności charytatywnej na rzecz osób starszych.

2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków wręczając dyplom członka honorowego.

§15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. Przestrzeganie statutu.

2. Przestrzeganie i wykonywanie uchwał i decyzji organów Stowarzyszenia.

3. Wykonywanie powierzonych zadań.

4. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

5. Regularne opłacanie składki członkowskiej.

§16

Członkom zwyczajnym przysługuje:

1. Bierne i czynne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.

2. Prawo uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach.

3. Prawo zgłaszania opinii i wniosków do organów Stowarzyszenia dotyczących działalności Stowarzyszenia.

4. Prawo do zapoznawania się z planami działania Stowarzyszenia.

5. Prawo do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i korzystania z pomieszczeń, sprzętu oraz środków dydaktycznych.

§17

1. Do obowiązków członka wspierającego należy: uczestnictwo w pracach oraz popieranie statutowej działalności Stowarzyszenia oraz ewentualne świadczenie pomocy materialnej.

2. Członkowi wpierającemu przysługuje prawo udziału w zebraniach Zarządu z prawem wyrażania opinii poprzez osobę upoważnioną.

3. Członkowi wspierającemu przysługuje prawo do zapoznawania się z planami działania Stowarzyszenia, uczestniczenia w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach oraz uzyskiwania informacji o działalności Stowarzyszenia, w szczególności przez korzystanie z jego wydawnictw.

§18

1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Godność członka honorowego uprawnia do udziału w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z prawem wyrażania opinii.

4. Do obowiązków członka honorowego należy:

4.1. przestrzeganie statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwal organów,

4.2. dbałość o jego dobre imię.

5. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej.

§19

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:

1. W razie dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.

2. Skreślenie przez Zarząd w przypadku zalegania w opłacaniu składki członkowskiej bez uzasadnienia przez okres ponad 3 miesięcy.

3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę stowarzyszenia.

4. Z chwilą śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

§20

1. Oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia członek przedkłada Zarządowi Stowarzyszenia.

2. Wystąpienie i skreślenie nie zwalnia od obowiązku uiszczenia zaległych składek.

§21

Zarząd może skreślić członka zwyczajnego:

1. Skreślonemu lub wykluczonemu z przyczyn określonych w § 19 pkt. 2 i 3 członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykreśleniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania Członkostwo ulega zawieszeniu. Członek zawieszony nie posiada praw i obowiązków.

2. Walne Zebrania Członków może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie, w jakim uzna to za niezbędne.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22

Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna.

§23

1. Kadencja organów wybieralnych trwa 3 lata.

2. Wybory są tajne, równe, bezpośrednie i nie objęte ograniczeniem co do ilości kandydatów.

3. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym.

§24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

2.1. Uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian.

2.2. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.

2.3. Wybór organów Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2.4. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej.

2.5. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji

Rewizyjnej.

2.6. Udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji

Rewizyjnej.

2.7. Zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

2.8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.

2.9. Przyjmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia z określeniem sposobu

i likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia mienia.

§25

1. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze.

3. O porządku i terminie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia, stronie internetowej www.uutw.home.pl lub w każdy inny skuteczny sposób, podając termin, miejsce i porządek zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z inicjatywy własnej,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) za pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

5. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie miesiąca od otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

6. O terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem.

§26

1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1.1/ z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie Stowarzyszenia,

1.2/ z głosem doradczym osoby zaproszone.

§27

1. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.

3. Do uchwalenia Statutu oraz jego zmian oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest bezwzględna większość głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§28

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, wybieranym przez Walne Zebranie Członków.

2. W skład Zarządu wchodzą nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 Członków.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.

4. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji na zwolnione miejsce Zarząd może dokooptować osobę. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 składu Zarządu pochodzącego z wyborów.

5. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza, którzy razem stanowią Prezydium Zarządu. Prezes i Wiceprezes reprezentują na zewnątrz jednoosobowo Stowarzyszenie.

6. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu podejmując decyzje w bieżących sprawach nie cierpiących zwłoki.

7. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Prezydium w tym Prezesa lub Wiceprezesa i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§29

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminem oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

3. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, finansowej i budżetu.

5. Organizacja biura Stowarzyszenia.

6. Prowadzenie gospodarki finansowo – majątkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Organizacja nowych sekcji zainteresowań.

8. Kontrolowanie i prowadzenie listy członków.

9. Przyjmowanie i skreślanie Członków zwyczajnych i wspierających oraz w uzasadnionych przypadkach, zwalnianie Członków od obowiązku płacenia składki członkowskiej.

10. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.

11. Przyjmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

12. Zaproszenia na posiedzenia Zarządu osób spoza swojego grona.

13. Uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.

§30

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§31

1. Zarząd zbiera się raz w miesiącu z wyjątkiem przerwy w okresie wakacyjnym. Zebraniu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów osób w obecności co najmniej połowy składu Zarządu i Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równości decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§32

1. Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków.

2. Z pośród Członków Komisja wybiera przewodniczącego i jego zastępcę. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

3. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna może dokooptować osobę. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 składu Komisji Rewizyjnej pochodzącego z wyborów.

4. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględna większością głosów obecnych na zebraniu.

5. W skład Komisji Rewizyjnej nie może wejść ustępujący Członek Zarządu.

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli pracy Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej w zakresie legalności, rzetelności i celowości przyjętych działań.

3. Przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych.

4. Uczestniczenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym

5. Składania sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

ROZDZIAŁ V.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§34

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami majątku są:

2.1/ składki członkowskie,

2.2/ dochody z prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku

publicznego,

2.3/ subwencje, dotacje, grunty, darowizny i zapisy,

2.4/ dochody z majątku ruchomego i nieruchomego będącego własnością

Stowarzyszenia,

2.5/ wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.

3.Pozyskane środki majątkowe przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.

§35

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane w terminie do dnia 31 października nowego roku akademickiego.

2. Nowi członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia na członka.

3. Osoby przyjęte w poczet członków po dniu 15 stycznia danego roku akademickiego opłacają składki członkowskie w wysokości 50 % składki rocznej.

§36

Okresem sprawozdawczym jest:

1. Rok akademicki trwający od pierwszego października do trzydziestego września następnego roku.

2. Rok obrachunkowy tj. rok kalendarzowy.

§37

1. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenie określają odrębne przepisy.

2. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, osób zasiadających w organach Stowarzyszenia, pracowników oraz osób w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi,

b. przekazywania majątku na rzecz Członków, osób zasiadających w organach Stowarzyszenia, pracowników oraz osób w jakikolwiek spost5b spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi,

c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, osób zasiadających w organach Stowarzyszenia, pracowników oraz osób w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi, chyba te to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, osoby zasiadające w organach Stowarzyszenia, pracownicy oraz osoby w jakikolwiek sposób spokrewnione lub spowinowacone z nimi.

ROZDZIAŁ VI.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§38

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.

4. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków.

5. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu na czele z Prezesem.

§39

Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.